Legal Notices

All expressed in this blog are the author's opinions and do not represent any official standpoint of any other entity.
No expression here is intended to incite any violence, rebellion or any other conduct that is not according to commonly established rules and regulations.
All information presented here is acquired via open sources or personal experiences of the author. Here is no classified information any kind.

24 February 2015

Uue kaitseministri 180 esimese päeva tegevuskava

Uue kaitseministri 180 esimese päeva tegevuskava
Rene Toomse, 24.02.2015 Tallinnas

Tulenevalt tõsiste küsitavustega kehtiva riigikaitse kontseptsiooni ja arengukava jätkusuutlikkuses ning riigikaitse võime tagamise osas endiste juhtivate tegevväelaste poolt, tuleb uuel kaitseministril viia läbi täismahuline audit ja vajadusel uuendused kogu riigikaitse valdkonnas. Normaalsetes oludeks kuluks järgnevatele sammudele 2-3 aastat, kuid kiirelt muutuva julgeolekusituatsiooni tõttu tuleb protsesse oluliselt kiirendada.

Eesmärk on tagada parim võimalik iseseisev riigikaitsesüsteem iga sõjalise ohu vastu rahva ning riigi kaitseks nii kiiresti kui võimalik.

Seetõttu on tarvilik, et uus kaitseminister, kabineti ülevõtmise päevast, annab vastavad korraldused ja juhib järgnevaid tegevusi:

5 päeva jooksul kutsub enda juurde Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtkonna selge lühiülevaate saamiseks, kuidas on kavas:

1. Eesti kaitsemine täismahus sõja korral olukorras, kus liitlasvägede saadavus on piiratud (konfliktid mujal jms);
2. Eesti kaitsmine piiratud eesmärkidega (Kirde-Eesti) sõjategevuse korral (sh. selgelt määratlemata vastase, nn roheliste mehikeste, tegutsemise korral);
3. Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevusplaanid elanikkonna evakueerimise osas lahingutegevuste piirkondadest.

20 päeva jooksul sõjategevuste simulatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine ministri osalusel, et lahendada küsitavused ning tuvastada võimalikud puudused. Puuduste ilmnemisel töötada välja lahendused ja esitada ettepanekud 20 päeva jooksul ministrile ja ministri nõukojale.

20 päeva jooksul esialgu kolme pädeva reservkaitseväelase teenistusse kutsumine auditeerima kaitsekontseptsiooni, arengukava ja Kaitseministeeriumi tegevuste eesmärgistatust ning ametnike pädevust ettenähtud ülesannetes. Ettepaneku tegemine Riigikontrollile auditis osalemiseks.

30 päeva jooksul kaitseministri nõukoja taastamine, kuhu kuuluvad oma erialaste teadmistega silmapaistvatel endised tegevväelased, Teabeameti esindaja, Luurekeskuse esindaja, Riigikogu fraktsioonide esindajad, Siseministeeriumi esindaja, Välisministeeriumi esindaja, Kaitseuuringute Keskuse esindaja, Rakendusuuringute Keskuse esindaja. Nõukoda võib täiendada vastavalt vajadusele. Nõukoda on apoliitiline. 

Nõukoda panustab:
1. Uuendatud julgeolekupoliitika aluste väljatöötamisse ja hindamisse;
2. Uuendatud riigikaitsestrateegia väljatöötamisse ja hindamisse;
3. Uuendatud kaitsekontseptsiooni väljatöötamisse ja hindamisse;
4. Uuendatud riigikaitse arengukava väljatöötamisse ja hindamisse;
5. Julgeoleku ja riigikaitsealaste nõuannete koostamisse valitsusele ja Riigikogule;
6. Muude oluliste küsimuste lahendamisse.

40 päeva jooksul parandatud kaitsekontseptsiooni ja vastavalt arengukava muudatuste ettepanekute ülevaatamine ja lõppversiooni otsustamine koos kaitseministri nõukojaga. Ettepanekute sobimatuse korral tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks 10 päeva ja uuesti otsustamisele.

50 päeva jooksul kõigi väeosade, asutuste ja Kaitseliidu malevate külastamine tegeliku olukorra selgitamiseks, ettepanekute kogumine olukorra parandamiseks. Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimisauditi algatamine.

60 päeva jooksul parandatud kontseptsiooni, arengukava ja vägede tegeliku olukorra võrdleva analüüsi koostamine reaalsete puuduste kõrvaldamiseks vajalike tegevuste ja vahendite selge määratlemiste kaudu. Julgeolekupoliitika ja riigikaitsestrateegia uuendamise alustamine.

80 päeva jooksul vastavalt auditi tulemustele Kaitseministeeriumi parandatud juhtimis- ja planeerimisprotsesside ümberkorraldamine ning optimeerimine. Siht on kõigi põhieesmärki mittetoetavate tegevuste lõpetamine, tarbetute ja põhiülesannet raskendavate käskkirjade tühistamine, tegevusi tagavate seaduste muudatuste koostamine. Tähtaeg 60 päeva.

120 päeva jooksul Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimisauditi valmimine ja vastavalt tulemustele muudatuste rakendamine ning vajalike seadusemuudatusettepanekute väljatöötamine ja esitamine. Tähtaeg 60 päeva.

180 päeva jooksul uuendatud julgeolekupoliitika aluste, riigikaitsestrateegia, riigikaitse arengukava ja vastava hankeplaani kinnitamine. Vajadusel lisaeelarve taotlemine ja laenu võtmise ettepaneku tegemine plaanide realistlikuks elluviimiseks.

Printsiibid, millest lähtuda: 
1. Põhipingutus püsiva iseseisva kaitsevõime loomisele arvestades olukorraga, kus liitlased sõja korral mingil põhjusel viibivad eeldatust kauem. Seejuures teha ettepanek liitlastele eel-paigutada rasket lahingtehnikat Eestisse ja anda meie võitlejatele väljaõpe nende relvasüsteemise kasutamiseks;
2. Kaitseliidu ja reservväe kasvatamine mahu ning võimeni, mis toetab eelmist printsiipi;
3. Kõigi kaitsevõimet ja riigi püsimajäämist mittetoetavate tegevuste lõpetamine;
4. Elanikkonna kaitse ja ellujäämise valdkonnas vastutavate ministeeriumite ning ametite igakülgne toetamine;
5. Kõigis tegevustes ja hangetes maksimaalse efektiivsuse saavutamine minimaalsete vajalike kuludega. Hangete puhul arvestatakse elutsükli kulu ja jätkusuutlikust kriisi ning sõja korral. Igal võimalusel eelistatakse kodumaist ettevõtet;
6. Pädevate inimeste määramine õigetele ametikohtadele; nende motiveeriv tasustamine ja tegelik väärtustamine;
7. Välismissioonidel osalemine vaid Eesti välispoliitilistest eesmärkidest lähtuvalt;
8. Kõigi meeskodanike rakendamine riigi kaitsele kas läbi ajateenistuse või asendusteenistuse (suund on elanikkonna kaitse) vastavalt põhiseadusele;
9. Panustamine riigikaitseõppesse ja noorte tervisekäitumise toetamine ajateenistusse saabuvate kodanike parema moraalse ja füüsilise ettevalmistuse eesmärgil;
10. Reservis veteranide toetamine teenistusvõimaluste leidmisel, et tasuda nende ees tänuvõlga ja samas ka maksimaalselt kasutada nende omandatud kogemusi riigikaitse arendamisel.

180 päeva lõpuks peab olema saavutatud parim võimalik eesmärgipärane iseseisva kaitsevõime arendamise plaan ja sõlmitud erakondadevaheline pikaajaline kaitsepoliitika kokkulepe. Jätkuvad tegevused riigikaitse tugevdamisel vastavalt uuendatud plaanidele ja kokkulepetele. Kaitseministri nõukoda kontrollib regulaarselt progressi ja toetab plaanide elluviimist.